سخنران آقای آدونیس انواتیزو کنگره ارزش آفرینی (سخنران آدونیس انواتیزو) کنگره مهندسی نوین در ارزش آفرینی اقتصادی کنگره بین المللی مهندسی نوین در ارزش آفرینی اقتصادی ( سخنران ژان فرانکوویز )