برگزاری اولین نشست تجارت خارجی سخنران اولین نشست تجارت خارجی دکتر علی خویه ( سخنران اولین نشست تجارت خارجی ) اولین نشست تجارت خارجی آقای هوشنگ رضایی ثمرین آقای نظری مجری اولین نشست تجارت خارجی