پروفسور جانر یازیچی مدیر  دانشگاه semlan Adiguzel Iisik اولین رویداد بین المللی رهبری و مدیریت کاریزماتیک اونار توگمان ( مدیریت شرکت بزرگ Gelisim  ترکیه ارجان تلجی ( نویسنده چندین کتاب مطرح فروش )  برترین اساتیدو سخنرانان بین المللی دپارتمان مدیریت از دانشگاه آیدین استانبول ترکیه  اساتید برجسته ی دانشگاه Istnbul Aydin ترکیه رویداد بین المللی رهبری مدیریت کاریزماتیک رویداد بین المللی رهبری مدیریت کاریزماتیک