اولین کنفرانس ارتقاء مدیریت با دانش جهانی  اولین کنفرانس ارتقاء مدیریت با دانش جهانی دانشگاه آیدین استانبول نمایشگاه برگزارشده در دانشگاه آیدین استانبول ترکیه  کنفرانس ارتقاء مدیریت با دانش جهانی  کنفرانس ارتقاء مدیریت با دانش جهانی  اساتید دانشگاه آیدین استانبول در  کنفرانس ارتقاء مدیریت با دانش جهانی  کنفرانس ارتقاء مدیریت با دانش جهانی