جناب آقای دکتر حسن کیوانپور

مدیریت عامل هولدینگ کار آفرینان پیشرو
 هولدینگ کارآفرینان پیشرو باسابقه 40سال کارآفرینی درزمینه های صنعتی و پژوهشی,مطالعه وتحقیق دستاورد های بخصوصی درصنعت ساختمان دارد و سعی درمهندسی کردن صنعت ساختمان با استفاده از دستاورد های روز دنیا و ساز های نو و سبک که درکوتاه کردن زمان نقش بسزایی داشته . هولدینگ پیشروبا برخورداری ازکارشناسان مجرب و همکاری با چند شرکت گرید یک و دو باسابقه رسته ابنیه و راه, تاسیسات وانرژی بصورت کنسرسیوم توانسته طی چندین سال هم درانبوه سازی وبرج های مختلف درمناطق مختلف تهران و سایر شهرستان ها زیادی را به بهره برداری برساند و سعی دارد با آموزش دائمی پرسنل وکارگران وپیمانکاران بتواند جهت را به سوی مهندسی کردن ساخت و ساز ببرد و متعهدانه وارد پروژه هاشده و پرت زمانی را ازبین ببرد وازمصالح سبک سازی ها بروزاستفاده نماید.ازویژگی های هولدینگ کارآفرینان پیشرو درکنارشرکت پرشین توسعه غدیر که مدیریت ومسئولیت یکصدهزار واحد طرح ملی مسکن را دارد و در ساخت مترو_ جاده سازی_ ساخت ساختمان پرفسور سمیعی نقش موثری داشته و دربخش سرمایه گزاری وتامین تجهیزات همکاری خوبی دارد ,که ویژگی بالایی است تامین واجرای صد درصد پروانه های مختلف میباشد وبستر وسیعی را برای هر شرکت و شخص آماده کرده که بتواند در کنارهم همکاری درهر زمینه ای برای ساخت داشته باشد.