اولین کنفرانس ارتقا مدیریت با دانش جهانی

1398/06/16 1661
استانبول / اردیبهشت ۹۷
 از ابتدای قرن ۲۱ و مواجهه سازمان ها با چالش های جدید در راستای جهانی شدن وظایف مدیران دچار تغییراتی شده است.
براساس اینکه مدیریت علم و هنر به کارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی برای دستیابی به اهداف سازمان می باشد.امروزه مدیران باید در مستعد کردنُ افزایش بهره وری و افزایش انگیزش گروه های خود در راستای جهانی شدن و به روز شدن اطلاعات کوشا باشند.از طرفی یکی از چالش های پیش روی مدیران ایرانی در دسترس نبودن اصول و استانداردهای به روز مدیریت بین الملل بازاریابی و برندینگ می باشد.که در صورت ارتقا سطح دانش مدیران در حوزه های مذکور می تواند راهگشای حضور مدیران در عرصه جهانی باشد.


تصاویر اولین کنفرانس ارتقا مدیریت با دانش جهانی