کنگره بین المللی مهندسی نوین در ارزش آفرینی اقتصادی

1398/06/16 1592
مهر ماه ۱۳۹۷

انچه اقتصاد کشور به آن نیازمند است شناخت ارزش و خلق ارزش آفرینی است و مدیرانی موفق هستند که بکوشند آن را در محیط کار خود به کار گیرند.آنچه که یک کسب و کار اقتصادی را سود ده و حتی یک سازمان غیر انتفاعی را ماندگار میکند ارزش آفرینی است.
سازمان هایی که از استراتژی تقلیدی استفاده کنند ممکن است به موفقیت های کوتاه مدت دست پیدا کنند اما باید بدانند که این موفقیت پایدار نخواهد بود.امروزه باید باور داشته باشیم که قلب هر کسب و کار اقتصادی و توسعه آن در هر کشور ایجاد ارزش بوده و اگر مجموعه ای نتواند به این مهم دست پیدا کند به مرور از ذهن و زبان مشتریان خارج و از صحنه بازار محو می شود.
به همین منظور به رسالت و تجربه چندین ساله این دبیرخانه در نظر است که اولین کنگره بین المللی مهندسی نوین در ارزش آفرینی اقتصادی با رویکرد ارزش افرینی خلق ارزش و نقش آن در اقتصاد را با حضور اساتید و سخنرانان برتر بین المللی از کشورهای فرانسه و یونان و مسپولین و فعالان بخش خصوصی و صاحب نظران بنام کشور همزمان با مراسم تجلیل از مدیران ارزش آفرین سال برگزار گردد.

تصاویر کنگره بین المللی مهندسی نوین در ارزش آفرینی اقتصادی