جناب آقای علی ابراهیمی

مدیریت گروه فنی مهندسی ابیرامز نیم
 گروه فنی مهندسی ابیرامز نیم پیشگام در طراحی و اجرای سازه های فلزی خاص ساختمانی از جمله
در های ضد سرقت پیوت و معمولی در و پله های دست‌ساز
نرده پله ی دست‌ساز
ورق کاری نما های فلزی خاص
و آمادگی گروه جهت ساخت مجسمه و إلمان های شهری