جناب آقای سعید انکوتی

مجتمع آموزشی آبتین
 مجتمع آموزشی آبتین با استعانت از خداوند متعال و به منظور تقویت بنیه علمی و ارتقاء سطح آموزش دانش آموزان ، دانشجویان ، کار آفرینان با رویکرد فراگیر کردن همکاری های آموزشی و پژوهشی در سطح کشور در راستای ایجاد اشتغال پایدار توانسته است با بهره گیری از گنجینه علم اساتید و مولفین برجسته کشوری و همچنین کارگاه های عملی در جهت به گردش در آوردن چرخ صنعت و ایجاد اعتماد به نفس ، انگیزه و استقلال در جهت کارآفرینی کشور عزیزمـان ایـران گامی مثبت بـردارد .