همکاری گروه فراز و دانشگاه استانبول آیدین ترکیه در اولین رویداد بین المللی رهبری و مدیریت کاریزماتیک

1398/07/02 2856

جدیدترن کلیپ ها