اولین دوره رهبری بازار ، برندینگ و بازاریابی و فروش

1398/10/30 342
این دوره با همکاری نماینده رسمی دانشگاه Istanbul Aydinترکیه در این دانشگاه برگزار می گردد.

 بنا به تغییرات مدیران و مواجه سازمانها با چالشهای جدید اقتصادی در راستای جهانی شدن ، نیاز به آگاهی مدیران در مستعد کردن ،افزایش بهره وری و افزایش انگیزش گروههای خود در این راستا امری ضروری است و از آنجا که یکی از چالشهای پیش روی مدیران عدم دسترسی به اصول و استانداردهای به روز رهبری بازار ، برند سازی و بازاریابی می باشد . این دبیرخانه در نظر دارد به منظور آشنایی مدیران با برترین سبک های مدیریتی جهان با همکاری نماینده رسمی دانشگاه استانبول آیدین ترکیه این دوره را در  این دانشگاه برگزار نماید . 

تصاویر اولین دوره رهبری بازار ، برندینگ و بازاریابی و فروش

مطالب مرتبط