جناب آقای هوشنگ رضایی ثمرین ریاست پنل در اولین نشست هوش اقتصادی و هوش راهبردی در تجارت خارجی

1398/11/06 626
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران مدرس دوره های آموزس تجارت خارجی کارشناس خبره سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران
 ریاست اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت ،معدن و تجارت 
ریاست پنل در نشست هوش اقتصادی و هوش راهبردی در تجارت خارجی