همکاری دکتر سرکان اکگون با گروه فراز در اولین وبینار رهبری و مدیریت کسب و کار به سبک چریکی

1399/12/13 911

جدیدترن کلیپ ها