کنفرانس مدیریت خلاق

معرفی مدیران خلاق کشوری 2-آموزش روشهای تعیین استراتژی و چشم انداز سازمان. 3-نقش مدیر خلاق در سازمان توسعه یافته. 4-اهمیت تعالی سازمانی و شناسایی بحران در سازمان.

معرفی مدیران خلاق کشوری 2-آموزش روشهای تعیین استراتژی و چشم انداز سازمان. 3-نقش مدیر خلاق در سازمان توسعه یافته. 4-اهمیت تعالی سازمانی و شناسایی بحران در سازمان.

 گـروه بین المللی فراز در نظر دارد کنفرانس مدیریت خلاق ( CMP) با رویکرد آموزش مدیران کارآمد درتاریخ 30/05/1393 در دو پارت صبح و بعد از ظهر درمشهد مقدس برگزار نماید. دراین کنفرانس آموزشی که با حضور مدیـران ارشد و میانی از سراسر کشور برگزار می شود وبه بررسی روشهای نوین تعالی سازمانی و پیـاده سازی خلاقیت در اداره کردن سازمان مطبوع خواهیم پرداخت ، اساتیدی از بهترین مجموعه های مدیریتی و کمـپانی QAM عضو مرکزملی تائید صلاحیت ایران (NACI) و نماینده رسـمی (AGS ) American Global Standards
 دراین کنفرانس آموزشی سخنرانی خواهند نمود ودر پایان دوره 3 مدرک معتبر از طرف کمپانی QAM  به شرح
 ذیل اعطاء خواهد شد:
 
1-گواهینامه مدیریت خلاق .
2-گواهینامه مهندسی مجدد در فرآیند سازمانی.
3-گواهینامه روشهای بهبود و ارتقاء بهره وری.
 
دستاوردهای کنفرانس:
1-معرفی مدیران خلاق کشوری
2-آموزش روشهای تعیین استراتژی و چشم انداز سازمان.
3-نقش مدیر خلاق در سازمان توسعه یافته.
4-اهمیت تعالی سازمانی و شناسایی بحران در سازمان.
5-برگزاری کارگاه آموزشی جهت پیاده سازی روشهای بررسی نوین و خلاق و مدیریت تغییر در سازمـان
 
پیروی هماهنگی انجام شده و طبق برنامه ریزی انجام شده کلـیه شرکت کنندگان ضمـن استـفاده از کارگاه آموزشی از معنویات حسن هم جواری با بارگاه علی ابن موسی الرضا (ع) و زیارت حـرم مطهر و دو شب اقامت نیز بهره مند خواهند شد. لازم به ذکر است در پایان کنفرانس لوح فشرده کنفـرانس به شـرکت کنندگان در دوره اهداء خواهد شد.