نامه دبیرخانه اجرایی نشست اقتصادی و تجاری عمان و روسیه