تقدیرنامه معاونت بازرگانی خارجی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران