اولین نشست آشنایی با فرصتهای اقتصادی و تجاری کشورهای عراق و افغانستان با ایران

نشستی با عنوان آشنایی با فرصت های اقتصادی ،تجاری کشورهای عراق و افغانستان با ایران همزمان با تقدیر از پیشگامان توسعه اقتصاد و صادرات در تهران 22 تیرماه 1396 با حضور مسئولین و مدیران واحد های تولیدی، صنعتی و تجاری کشور برگزار میگردد.
زمان برگزاري : 22 تیرماه 1396
مکان برگزاري : تهران
وب سايت :

همانطور که مستحضرید کشورهای افغانستان و عراق دارای پیشینه روابط بازرگانی و اقتصادی و مزیت های جغرافیایی مطلوبی با ایران هستند و زمینه گسترش هرچه بیشتر این روابط را دارند . به لحاظ اقتصادی ایران ,افغانستان و عراق بسترها و فرصتهای فراوان همکاری های مشترک در جهت توسعه پایدار دارند . بررسی روند رشد مبادلاتی تجاری فی مابین طی سال های گذشته نشانگر ظرفیت و پتانسیل‌های فراوان همکاری این دو کشور با ایران بوده و با توجه به شرایط پیش رو و رویکرد دولتهای عراق و افغانستان در راستای گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری با ایران احساس نیاز بیشتری به برنامه ریزی و بررسی فرصت های اقتصادی و تجاری در حال حاضر وجود دارد.

به همین منظور برآن شدیم تا " اولین نشست آشنایی با فرصت های اقتصـادی و تجـاری کشورهای عراق و افغانستان با ایران "  همزمان با تقدیر از پیشگامان توسعه اقتصاد و صادرات را در  تهران  22 تیر ماه 1396 با حضور مسـئولین و مدیـران واحدهای تولیدی،صنعتی و تجاری کشور برگزار نماییم.